Oznamy


OZNAM


Výbor na svojom zasadnutí dňa 4.12.2021 zrušil členstvo v Slovakia Moloss Clube
Martine Medňanskej.
Menovanej bola táto skutočnosť oznámená doporučeným listom do vlastných rúk.

.

Oznamujeme všetkým chovateľom, že od 1.1.2022 treba všetky žiadosti o krytie
a kontrolu vrhu posielať na adresu:

Marián Priehoda
Kpt.Nálepku 6/1300
972 01 Bojnice
tel. číslo: 0908 543 982
email: priehoda.m@gmail.com 

Vážení členovia a chovatelia Slovakia Moloss clubu,

v poslednom období sa objavujú na rôznych portáloch inzercie na predaj šteniatok molossov. Výbor Slovakia Moloss clubu upozorňuje svojich členov a chovateľov, že podľa čl.5 bod 5.4. " Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s princípmi chovateľského poriadku a je považovaná za jeho hrubé porušenie.

Podľa Stanov OZ Slovakia Moloss clubu čl 9 Sankcie a postihy ods. 9.2. pri porušení tohto chovateľského poriadku, môže byť chovateľ výborom klubu postihnutý finančnou pokutou do výšky 165 €, pozastavením chovnosti, až vylúčením z klubu.

Výbor môže uložiť rôzne druhy disciplinárnych opatrení. Každý chovateľ sa pri vstupe do nášho klubu zaväzuje a prehlasuje, že bude dodržiavať stanovy, predpisy a uznesenia klubu, ako aj prehlasuje, že psy nebude predávať prostredníctvom priekupníkov a obchodníkov a že plemeno bude chovať iba v rámci tohto klubu.

Na základe hore uvedeného žiadame svojich členov a chovateľov o dodržiavanie našich Stanov a Chovateľského poriadku a upozorňujeme, že produkcia šteniatok bez PP je neprípustná a zo strany Výboru bude tvrdo sankcionovaná.

Výbor Slovakia Moloss club