PRIHLÁŠKA
za člena Slovakia Moloss clubu
Zápisné 30€.
Členské na rok je 20€.
Žiadam o prijatie za člena klubu a prehlasujem, že budem dodržiavať stanovy, predpisy a uznesenia orgánov klubu.
  Meno:
  Priezvisko:
  Ulica a č.:
  Mesto:
  PSČ:
  Telefón/ fax:
  E-mail:
  Som majiteľom plemena:
  Pohlavie plemena:
  Členské zaplatené dňa:
 

Chránený názov chov. stanice:

  Dátum pridelenia:
  Kým:
Vyhlasujem, že psy nebudem predávať prostredníctvom priekupníkov a obchodníkov. Vyhlasujem, že plemeno(á) budem chovať len v rámci tohoto klubu.
V .............................. dňa.............................. podpis žiadateľa................................
VÚB a.s. Bratislava Lamač
č. ú.: 4537032/ 0200
názov účtu: Slovakia Moloss Club