Všeobecné ustanovenia:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené 10 dní pred výstavou. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (kópia medzinárodného pracovného certifikátu – pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu – pre triedu šampiónov a doklad o titule pre triedu čestnú), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. K prihláške musí byť pripojená kópia PP. Ak majiteľ na prihláške neuvedie zaradenie psa do triedy, resp. uvedie nesprávne vzhľadom k veku, organizátor bez kontaktovania majiteľa zaradí psa do príslušnej triedy. Doklady, ktoré prídu po II. uzávierke sa nebudú akceptovať. Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku. Prihlášky posielajte výhradne poštou (nie faxom). Organizátor nepreberá zodpovednosť za nedoručené prihlášky, aj keď boli poslané doporučene. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom.

Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu.Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie).
Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané.
Hlasité povzbudzovanie (doublé handling) psov spoza kruhu je zakázané.
Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.
Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné!
Preradiť psa z triedy do triedy v den výstavy nie je možné!
Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!


Podmienky účasti na výstave:
Na výstavu budú prijaté iba psy a suky zapísané v plemenných knihách členských organizácií FCI, ktoré v deň výstavy dosiahli vek pre zaradenie do príslušnej triedy. Importované jedince v majetku občana SR musia byť zapísané v SPKP.

Veterinárne podmienky:
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s pletými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Tituly a čakateľstvá

Na ocenenia a tituly nemá vystavovateľ žiaden právny nárok

Poradie
Rozhodca určuje poradie 4 najlepších psov, ak boli ocenené aspoň známkou"Veľmi dobrý." Určuje len 1.,2.,3.,a 4.miesto.

CAJC
čakateľstvo na "Slovenský šampionát krásy mladých" môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede mladých.

CAC
čakateľstvo na "Slovenský šampionát krásy " môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triedach strednej, otvorenej a šampiónov.

CAC Reserve
môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC.

Víťaz plemena (BOB)
do tejto súťaže postupujú psy a suky, ktoré získali CAC a CAJC

Program:
od 08.00 príjímanie psov
od 10.00 posudzovanie v kruhoch

výber víťaza špeciálnej výstavy
odovzdávanie cien víťazom

Prihlasovanie iba online! 
 Online entry only!

www.clubdogshow.sk

Tajomníčka klubu:
Martina Medňanská
Sadová 179/6
Lednické Rovné - Medné 020 61
tel: +420 724 787 371
+421 949 650 224
E-mail: doxyhouse@seznam.cz

Bankové spojenie/ Bankverbindung/ Bank connection:
Slovakia Moloss club, VÚB a.s., Bratislava Lamač
IBAN formát účtu:  
 SK05 0200 0000 0000 0453 7032
SWIFT: SUBASKBX