Goshi Tosa Centrum
Dogstar´s Yamato
Ryoma
Tosa Tsuakasa
Chiyodryu
Dogstar´s Ishi
Dogstar´s Sumo
Chika
Sirah
Buntako v.T Wolf-Heesch
Fujishiro
Benibana
Amber v.h.Kapittelland
Banto v.Breinigerberg
Amie v.T Wolf-Heesch
Cchinki Devoted friend
Chagawa Tosa Centrum
Farashima Tosa Centrum
Dogstar´s Yamato
Ryoma
Dogstar´s Ishi
Cirby Tosa Centrum
Athos z Povodskej roviny
Sirah
Sakura´s Sasaki
Sakura´s Konishki
Fire Mts.s´Sodai t
Magnificent
Jokozuna Tosa
Koho Sasaki
 
DYSPLÁZIA ZADNÝCH KONČATÍN
 
 
Krycí psy